Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Uitzendovereenkomst?

de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ter beschikking wordt gesteld aan een derde (de inlener) om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde (art. 7:690 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.