juridisch woordenboekHet online juridische woordenboek waar u makkelijk en snel de betekenis of vertaling vindt van een juridisch woord of begrip. Daarnaast proberen wij ook vaak extra uitleg te geven aan een bepaald onderwerp

Dit juridische woordenboek is samengesteld op basis van gegeven definities in:
– Juridische literatuur (boeken, tijdschriften en publicaties)
– Rechtspraak (vaste jurisprudentie, uitspraken, vonnissen van rechtbank, hof en hoge raad)
– Wetgeving (belangrijkste verdragen wetten en regels).

Bekijk onderstaand juridisch woordenboek voor de betekenis van alle juridische woorden, termen en begrippen voor dit rechtsgebied.
Klik op het woord om de betekenis te zien.

Juridisch woordenboek: Privaatrecht


Aanbod en aanvaarding
Aandelen
Aanvang van de werking der wet
Aanvullende schadevergoeding
Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid
Absolute bevoegdheid
Absolute rechten
Absolute vermogensrechten
Absoluut recht
Absoluut toekomstig
Adequatieleer
Advocaat-generaal
Advocaat/procureur
Afhankelijk recht
Afhankelijke/accessoire rechten
Akte
Akte van cessie
Algemene voorwaarden
Ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden
Analogische interpretatie
Apatride
Appellant
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Arrest
Arrest
Ars Aequi (AA)
Autonomiebeginsel
Axioma
Bedreiging
Bedreiging door derden
Bedrijf
Bedrog
Bedrog door derden
Beheersdaden
Beheersdaden
Bekendmakingswet
Bekrachtiging
Beleidsregels
Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
Beperking van het eigendomsrecht
Beperkt recht
Beperkt recht
Beroep
Bescherming tegen zichzelf
Beschermingsbewind
Beschikking
Beschikking
Beschikking
Beschikkingsbevoegdheid
Beschikkingsdaden
Beschikkingshandelingen
Beschikkingsonbevoegd
Bestanddeelvorming door verbinding
Bestandelen
Bezitsverschaffing
Bezitter
Bij analogische redenering
Bij extensieve interpretatie
Blokkeringsregeling
Bloot rechtsfeit
Blote rechtsfeiten
Bodemprocedure
Boek 3 Burgerlijk Wetboek
Boek 4 Burgerlijk Wetboek
Boek 5 Burgerlijk Wetboek
Bureau van rechtshulp
Burgerlijke stand
Burgerlijke stand
Burgerlijke vruchten
Burgerlijke vruchten
BW
Cassatie in het beland der wet
Cassatiemiddelen
Causaal verband
Codificeren
Collegiale rechtspraak
Commanditaire vennootschap.
Comparitie van partijen
Concern
Concurrentiebeding
Constitutum possessorium
Consumentenkoop
Contractsituaties
Contractuele Aansprakelijkheid
Cooperatie
Cooptatiestelsel
Culpa
Curatele worden gesteld
Curator
Curator ventris
Dagvaarding
Derdenbescherming
Dolus
Dwaling
Dwangsom
Dwingend recht
Eenzijdige overeenkomst
EEX
Eigendom
Eigendomsrecht
Eindvonnis
Eis van conformiteit
Elementaire rechtsregel
Exonoratiebeding
Extensief en Restrictief
Familierechten
Familierechten
Feitelijke handeling
Feitelijke onbekwaamheid*
Formele privaatrecht
Functioneel daderschap
Fysiek daderschap
Fysiek daderschap
Garantie verplichting
Gebeurtenis waarop aansprakelijkheid berust
Geboorte
Geintimeerde
Gelaagde structuur
Geld
Geldig maar vernietigbaar
Geldig maar vernietigbaar
Genuszaak
Gevaarzetting
Gevestigde rechtspraak
Gewichtige redenen
Gewoonte als rechtsbron
Gewoonterecht
Gezagsverhouding
Goed
Goede trouw
Goederen
Goederen
Goederenrecht
Goederenrecht
Grammaticale interpretatie
Grensgebieden
Grijze lijst
Grondslagen voor aansprakelijkheid
Handelingsonbekwaam
Handelingsonbevoegd
Handelskoop
Handelsrecht*
Hechte verbinding
Hinder
Historische interpretatie*
Hoger beroep
Hoofdzaak
Houder ( detentor )
Huur
In cassatie gaan
Inbreuk op een recht
Incidenteel appel
Ingebrekestelling
Internationaal privaatrecht
Karakter van afhankelijk recht
Kenbaarheid
Kettingbeding
Koop op proef
Kort geding
Kort geding (KG)
Kwalitatieve verplichtingen
Legisme
Lijdelijkheid
Materi?le privaatrecht
Memorie van antwoord
Memorie van grieven
Mentorschap
Minderjarigen
Minderjarigen en onder curatele gestelden
Misbruik van bevoegdheid
Misbruik van bevoegdheid
Misbruik van eigendomsrecht
Misverstand
Moederrecht
Moederrecht
Nationaliteit*
Nationaliteitsbeginsel
Naturalisatie
Natuurlijk persoon
Natuurlijke vruchten
Natuurrecht
Nederlandse Jurisprudentie (NJ)
Negatief stelsel
Nevenrechten
Nevenrechten
Niet -afdwingbare dwingende normen
Nietig rechtshandeling
Nietigheid
Objectief recht
Obligatoire overeenkomst
Omzettingmededeling
Ondernemingsrecht*
Oneigenlijke dwaling
Ongerechtvaardigde verrijking
Onmiddellijke vertegenwoordiging
Onrechtmatige daad
Onrechtmatige daad
Onroerend
Onroerende zaak
Ontbindende voorwaarden
Ontbinding
Ontstaan gewoonterecht
Open normen
Openbaarheid
Opheffing nadeel
Opschortende voorwaarden
Opschortingsrecht
Organieke wet
Overgangswet*
Overmacht
Peremptoir stellen
Persoonlijkheidsrechten
Positief recht
Privaatrecht
Privatisering
Procureur - generaal (PG)
Publieke rechten
Publiekrecht
Raadsheer
Recht van erfdienstbaarheid
Recht van erfpacht
Recht van hypotheek
Recht van opstal
Recht van pand
Recht van parate executie
Recht van reclame
Recht van vruchtgebruik
Rechten op de voortbrengselen van de geest
Rechter in eerste aanleg
Rechterlijke macht
Rechtmatige daad
Rechtsbron in formele zin
Rechtsfeit
Rechtsfeit
Rechtsgrond van aansprakelijkheid
Rechtshandeling
Rechtshandelingen vernietigbaar
Rechtspersoon
Rechtspraak van de week (RvdW)
Rechtssubject
Rechtsverfijning
Rechtvaardigingsgrond
Redelijkheid en billijkheid
Regelend of aanvullend recht
Regels van dwingend recht
Regels van dwingend recht in het privaatrecht
Registergoed
Registergoederen
Registergoederen
Relatief recht
Relatief toekomstig
Relatieve bevoegdheid
Relatieve rechten
Relatieve vermogensrecht
Relativiteitsvereiste
Risico aansprakelijk
Risico van aansprakelijkheid:
Roerend
Roerende zaak
Sanctie (Punitieve Sancties)
Sanctie (Reparatoire sancties)
Sanctie (Restitutieve sancties)
Schade
Schakelbepaling
Schijnhandeling
Schuld aansprakelijkheid
Schuldfictie
Schuldvermoeden
Souteneur
Specieszaak
Staat
Staatsblad
Staatscourant
Stoffelijk voorwerp
Strekking
Strijd met dwingende wetsbepaling
Subjectief recht
Subjectieve privaatrecht
Subjectieve vermogensrechten
Systematische interpretatie
Taak curator ventris
Taak van de wetgever
Territorialiteitsbeginsel
Terugwerkende kracht
Tijdsverloop
Titel
Toerekening ( aan de dader )
Toerekening naar redelijkheid
Toerekening van de vertegenwoordiger
Traditio brevi manu
Traditio longa manu
Tussen partijen
Tussenvonnis
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ultimum remedium beginsel
Unus-Rechtspraak
Verbintenisrecht*
Verbintenissenrecht
Verdragen gaan soms boven de (grond) wet
Verklaring
Verklaringsleer
Vermogensrecht
Vermogensrecht
Vermogensrecht
Vermogensrecht
Vermogensrecht
Vermogensrechten
Vermogensrechten
Vermogensrechten
Vernietigbaarheid
Verstek
Vertegenwoordiging
Vertrouwensleer
Verzoekschrift
Verzuim
Verzwijging
Vijf rechtsbronnen in formele zin
Volkenrecht *
Vonnis
Vonnis
Vordering aan order
Vordering aan toonder
Vordering op naam
Vorderingsrecht
Vruchten
Werking van de staat tegen derden
Wet gemeentelijke basisadministratie
Wet in formele zin
Wettelijke verhoging
Wil en verklaring
Wilsdefect
Wilsgebrek
Wilsgebreken
Zaak
Zaakgevolg
Zaakwaarneming
Zakelijk recht
Zakelijke rechten
Zakelijke rechten
Zaken
Zekerheidsrechten
Zwarte lijst